Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len ,,VOP“)

1.Uvodné ustanovenia

1.1. Spoločnosť JustPay s.r.o., Palárikova 2311/6 05 201 Spišská Nová Ves, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  Košice  I., IČO: 50521497, DIČ:  2120356920, nie je platiteľ DPH (ďalej len ,,predávajúci“ ) prevádzkuje internetový obchod na stránke http: // generaciarapu.sk.

1.2. Prevádzkové hodiny, v priebehu ktorých je  možné kontaktovať osobu zodpovednú za prevádzku e-shopu sú: Pondelok- Piatok 10:00 – 15:30 v bežné pracovné dni mimo dní pracovného pokoja a sviatkov.

Kontaktná osoba pre e-shop: Jakub Baláž, telefonický kontakt : 0908 127 256. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované.

1.3. Kupujúcim sa rozumie:

a) fyzická soba- podnikateľ, ktorý je podnikateľom podľa § 2 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení alebo

b) právnická osoba alebo

c) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony              ( ďalej len ,,kupujúci“).

1.4. Týmito VOP sa spravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s predajom prostredníctvom e-shopu na stránke http: // generaciarapu.sk.

2. Objednávanie produktov 

2.1.  Po vstupe na stránku e- shopu si kupujúci prehliada produkty, stránky e-shopu poskytujú stručný popis produktu a uvádzajú cenu výrobku. Kliknutím na konkrétny produkt sa mu zobrazí detail produktu – zvukového záznamu, ktorý si kupujúci môže vypočuť ako 30sekundový úryvok diela a klikne na ,,Pridať do košíka“.

2.2. Po ukončení nákupu kupujúci prechádza k vyplneniu objednávky kliknutím na ,,Skontrolovať a objednať“. Pre dokončenie objednávky je kupujúci povinný vyplniť fakturačné údaje a vybrať požadovaný spôsob platby. Objednávka sa stáva záväznou po kliknutí na ,,Objednať s povinnosťou platby“ a následne bude o objednávke kupujúci informovaný notifikačným e-mailom.

2.3. Kupujúci môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená a to len do lehoty elektronického odoslania beatu- zvukového záznamu. V tomto prípade je povinný kontaktovať predávajúceho na e-mailovej adrese objednavky@generaciarapu.sk. Ak už kupujúci uhradil kúpnu cenu je povinný oznámiť to predávajúcemu. Predávajúci mu najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia stornovania objednávky vráti peniaze na bankový účet z ktorého mu bola kúpna cena uhradená.

2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na elektronický obsah, ak ho predávajúci nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (stiahnutia z ponuky). O stornovaní objednávky bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého zaplatil, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

3. Podmienky dodania a platby 

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za produkt/produkty kúpnu cenu

3.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať elektronický obsah – zvukový záznam v čo najkratšom termíne, najneskôr však v lehote  3 pracovných dní od uhradenia kúpnej ceny. V prípade, že objednaný zvukový záznam nebude možné elektronicky zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania. Kupujúci najneskôr do 7 dní informuje predávajúceho, či naďalej trvá na dodaní elektronického obsahu.

3.3. Spôsob platby:

a) dobierka alebo

b) bankový prevod

c) platba kartou ( Visa, MasterCard )

3.9. Zvukový záznam bude kupujúcemu odoslaný formou e-mailu po prijatí platby na účet predávajúceho, v ktorom bude uvedený link na stiahnutie nahrávky a priložená faktúra.

4. Reklamácia

4.1. Kupujúci je povinný po prevzatí elektronického obsahu, zvukový záznam riadne skontrolovať. V prípade zistenia rozdielov medzi zvukovým záznamom  uvedeným vo faktúre a skutočne odoslaným zvukovým záznamom, alebo ak je k zásielke pripojená nesprávna faktúra alebo faktúra chýba je kupujúci povinný o tom informovať predávajúceho bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adrese  objednavky@generaciarapu.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle  0908 127 256 najneskôr do 2 dní od prevzatia.

4.2. Predávajúci zodpovedá za vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov.

4.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim alebo dňom, kedy si kupujúci mal tovar prevziať a v rozpore so svojimi povinnosťami elektronický obsah neprevzal.

4.4. Ak sa vyskytne vada kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady riadne a včas alebo právo na výmenu vecí.

4.5. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť doručená predávajúcemu bezodkladne potom, čo kupujúci zistil existenciu vád. Reklamácia musí obsahovať popis vady elektronického obsahu, dátum prevzatia zvukového záznamu a údaje o osobe, ktorá chce uplatniť reklamáciu  (meno a priezvisko, úplnú adresu, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt, resp. ak ide o podnikateľa obchodné meno). K reklamácií je nutné pripojiť príslušnú faktúru.

4.6. O spôsobe riešenia reklamácie bude predávajúci kupujúceho kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a následne mu bude bezprostredne po ukončení reklamačného konania zaslaný reklamačný protokol ( e-mailom a poštou).

4.7. Po uznaní reklamácie si predávajúci vyhradzuje ešte pred následnou výmenou diela kupujúcemu s ním uzatvoriť písomnú dohodu o zákaze distribúcie, predaja, či akéhokoľvek použitia reklamovaného diela. Dohoda bude kupujúcemu zaslaná doporučene na uvedenú adresu a až po jej doručení predávajúcemu na adresu Palárikova 2311/6 05 201 Spišská Nová Ves s overeným podpisom kupujúceho sa uskutoční výmena a opätovne elektronické zaslanie zvukového záznamu prostredníctvom notifikačného e-mailu.

5. Náležitosti odstúpenia od zmluvy

5.1. Na základe §7 odsek 6, písm. l kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je  poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a súhlasí s VOP.

6. Spracovanie osobných údajov 

6.1. Prevádzkovateľom informačného systému je predávajúci. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom predaja na základe § 10 ods. 3 písmeno b.) zákona ochrane osobných údajov a za účelom spracúvania účtovných dokladov na základe zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov.

6.2. Osobné údaje sú spracované za účelom predaja produktov e- shopu a za účelom vyhotovenia a evidencie účtovných dokladov.

6.3. Prevádzkovateľ spracúva za účelom predaja nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa (korešpondenčná a fakturačná), e-mailová adresa, tel. číslo. Prevádzkovateľ spracúva za účelom spracúvania účtových dokladov nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa (fakturačná a korešpondenčná), e-mailová adresa, tel. číslo, dátum narodenia, bankový účet, číslo dokladu totožnosti, podpis.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke e-shopu.

7.2. Predávajúci je oprávnený VOP kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia. Pri objednávaní produktu sú pre kupujúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky.

7.3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné.

7.4. Kupujúci sa je povinný oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami  pred dokončením objednávky a zaväzuje sa ich dodržiavať.

7.5.  Tieto VOP a taktiež zmluva uzatvorená na ich základe sa riadia právom Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z uzatvorených zmlúv na základe týchto budú rozhodovať miestne príslušné súdy v Slovenskej republike.


                  

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ TOVARU

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len ,,VOP“)

1.Uvodné ustanovenia

1.1. Spoločnosť JustPay s.r.o., Palárikova 2311/6 05 201 Spišská Nová Ves, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  Košice  I., IČO: 50521497, DIČ:  2120356920, nie je platiteľ DPH (ďalej len ,,predávajúci“ ) prevádzkuje internetový obchod na stránke http: // generaciarapu.sk.

1.2. Prevádzkové hodiny, v priebehu ktorých je  možné kontaktovať osobu zodpovednú za prevádzku e-shopu sú: Pondelok- Piatok 10:00 – 15:30 v bežné pracovné dni mimo dní pracovného pokoja a sviatkov.

Kontaktná osoba pre e-shop: Jakub Baláž, telefonický kontakt : 0908 127 256. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované.

1.3. Kupujúcim sa rozumie:

a) fyzická soba- podnikateľ, ktorý je podnikateľom podľa § 2 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení alebo

b)právnická osoba alebo

c) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony              ( ďalej len ,,kupujúci“).

1.4. Týmito VOP sa spravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s predajom prostredníctvom e-shopu na stránke http: // generaciarapu.sk.

2. Objednávanie produktov 

2.1.  Po vstupe na stránku e- shopu si kupujúci prehliada produkty, stránky e-shopu poskytujú stručný popis produktu a uvádzajú cenu výrobku. Kliknutím na konkrétny produkt sa mu zobrazí detail produktu. Kupujúci pred vložením produktu/produktov do košíka vyberie variabilné údaje, t.j. požadovanú veľkosť, požadovanú farbu produktu a zadá ním požadovaný počet kusov a klikne na ,,Pridať do košíka“.

2.2. Po ukončení nákupu kupujúci prechádza k vyplneniu objednávky kliknutím na ,,Skontrolovať a objednať“. Pre dokončenie objednávky je kupujúci povinný vyplniť fakturačné údaje a vybrať požadovaný spôsob dodania produktu/-tov a požadovaný spôsob platby. Objednávka sa stáva záväznou po kliknutí na ,,Objednať s povinnosťou platby“ a následne bude o objednávke kupujúci informovaný notifikačným e-mailom.

2.3. Kupujúci môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená a to až do lehoty odoslania tovaru. V tomto prípade je povinný kontaktovať predávajúceho na e-mailovej adrese objednavky@generaciarapu.sk. Ak už kupujúci uhradil kúpnu cenu a náklady na doručenie je povinný oznámiť to predávajúcemu. Predávajúci mu najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia stornovania objednávky vráti peniaze na bankový účet z ktorého mu bola kúpna cena uhradená.

2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak tovar predávajúci nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky). O stornovaní objednávky bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého zaplatil, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

3. Podmienky dodania a platby 

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za produkt/produkty kúpnu cenu. Cena prepravy nie je zahrnutá v cene tovaru.

3.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšom termíne, najneskôr však v lehote  30 pracovných dní od uhradenia kúpnej ceny, alebo od prijatia objednávky predávajúcim v prípade zvolenej úhrady kúpnej ceny na dobierku. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania. Kupujúci najneskôr do 7 dní informuje predávajúceho, či naďalej trvá na dodaní tovaru.

3.3. Predávajúci účtuje kupujúcemu poštovné vo výške 3,00 € bez ohľadu na spôsob platby a spôsob dodania.

3.4. Spôsob platby:

a) dobierka alebo

b) bankový prevod

c) platba kartou ( Visa a MasterCard )

3.5. Dodanie je možné len Slovenskou poštou 1. triedou.

3.6. Tovar označený ako „akcia“, prípadne uvedený v sekcii „výpredaj“ a podobne  má predávajúci k dispozícii v obmedzenom množstve, teda len do vypredania zásob.

3.7. Ak kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s doručovaním vznikli.

3.8. Po vybavení objednávky  predávajúci informuje kupujúceho o tom, že tovar bol odovzdaná odovzdaný na prepravu. O Stave objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom.

4. Reklamácia

4.1. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru, tovar riadne skontrolovať. V prípade zistenia rozdielov medzi tovarom uvedeným vo faktúre a skutočne dodaným tovarom, alebo ak je k zásielke pripojená nesprávna faktúra alebo faktúra chýba je kupujúci povinný o tom informovať predávajúceho bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adrese  objednavky@generaciarapu.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle  0908 127 256 najneskôr do 2 dní od prevzatia..

4.2. Predávajúci zodpovedá za vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov.

4.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim alebo dňom, kedy si kupujúci mal tovar prevziať a v rozpore so svojimi povinnosťami tovar neprevzal.

4.4. Ak sa vyskytne vada kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady riadne a včas alebo právo na výmenu vecí. Tovar, ktorý bol vymenený prechádza do vlastníctva predávajúceho.

4.5. Prirodzené opotrebovanie spôsobené povahou užívania tovaru nespôsobuje vznik zodpovednosti za vady.

4.6. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť doručená predávajúcemu bezodkladne potom, čo kupujúci zistil existenciu vád. Reklamácia musí obsahovať popis vady tovaru, dátum prevzatia tovaru a údaje o osobe, ktorá chce uplatniť reklamáciu  (meno a priezvisko, úplnú adresu, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt, resp. ak ide o podnikateľa obchodné meno). K reklamácií je nutné pripojiť príslušnú faktúru a reklamovaný tovar.

4.7. O spôsobe riešenia reklamácie bude predávajúci kupujúceho kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a následne mu bude bezprostredne po ukončení reklamačného konania zaslaný reklamačný protokol ( e-mailom a poštou).

5. Náležitosti vrátenia tovaru

5.1. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba uvedená v článku 1 bod 1.3 c) má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

5.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Palárikova 2311/6 05 201 Spišská Nová Ves,  alebo            e-mailom na adrese objednavky@generaciarapu.sk.

5.3. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoškodený, kompletný, nepoužívaný a podľa možnosti v originálnom obale.

5.4. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

5.5. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní, odo dňa, kedy bolo predávajúcemu doručené  oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Vrátenie platby sa uskutoční rovnakým spôsobom ako použil kupujúci pri platbe predávajúcemu, a to po doručení tovaru na adresu Palárikova 2311/6 05 201 Spišská Nová Ves.

6. Spracovanie osobných údajov 

6.1. Prevádzkovateľom informačného systému je predávajúci. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom predaja na základe § 10 ods. 3 písmeno b.) zákona ochrane osobných údajov a za účelom spracúvania účtovných dokladov na základe zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov.

6.2. Osobné údaje sú spracované za účelom predaja produktov e- shopu a za účelom vyhotovenia a evidencie účtovných dokladov.

6.3. Prevádzkovateľ spracúva za účelom predaja nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa (korešpondenčná a fakturačná), e-mailová adresa, tel. číslo. Prevádzkovateľ spracúva za účelom spracúvania účtových dokladov nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa (fakturačná a korešpondenčná), e-mailová adresa, tel. číslo, dátum narodenia, bankový účet, číslo dokladu totožnosti, podpis.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke e-shopu.

7.2. Predávajúci je oprávnený VOP kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia. Pri objednávaní produktu sú pre kupujúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky.

7.3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné.

7.4. Kupujúci sa je povinný oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami  pred dokončením objednávky a zaväzuje sa ich dodržiavať.

7.5.  Tieto VOP a taktiež zmluva uzatvorená na ich základe sa riadia právom Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z uzatvorených zmlúv na základe týchto budú rozhodovať miestne príslušné súdy v Slovenskej republike.

42,417FanúšikoviaPáči sa
18,387FollowersNasledovať
1,300SubscribersPredplatiť